Profiles thành viên

profile-yunkyong

Thông tin Profile Yunkyong – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Yunkyong tên thật là Seo Yun Kyong, sinh ngày 1 tháng 11 năm 2001. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ thông tin profile Yunkyong – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-juri

Thông tin Profile Juri – Thành viên nhóm nhạc Rocket Punch

08/08/2019

Juri tên thật là Takahashi Juri, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Rocket Punch. Bài viết chia sẻ thông tin profile Juri – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-arin

Thông tin Profile Arin – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

Arin tên thật là Choi Yewon, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1999. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ thông tin profile Arin – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-binnie

Thông tin Profile Binnie – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

Binnie tên thật là Bae Yubin, sinh ngày 9 tháng 9 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ thông tin profile Binnie – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-yooa

Thông tin Profile YooA – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

YooA tên thật là Yoo Shiah, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ thông tin profile YooA – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-jiho

Thông tin Profile Jiho – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

29/07/2019

Jiho tên thật là Kim Jiho, sinh ngày 4 tháng 4 năm 1997. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ thông tin profile Jiho – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-seunghee

Thông tin Profile Seunghee – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

28/07/2019

Seunghee tên thật là Hyun Seunghee, sinh ngày 25 tháng 1 năm 1996. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ thông tin profile Seunghee – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-mimi

Thông tin Profile Mimi – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

28/07/2019

Mimi tên thật là Kim Mihyun, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1995. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ thông tin profile Mimi – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-hyojung

Thông tin Profile Hyojung – Thành viên nhóm nhạc Oh My Girl

28/07/2019

Hyojung tên thật là Choi Hyojung, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1994. Cô ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Oh My Girl. Bài viết chia sẻ thông tin profile Hyojung – tiểu sử, sự nghiệp và…

profile-Onew

Thông tin Profile Onew – Thành viên nhóm nhạc SHINee

26/07/2019

Onew tên thật là Lee Jin Ki, sinh ngày 14 tháng 12 năm 1989. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng SHINee. Bài viết chia sẻ thông tin profile Onew – tiểu sử, sự nghiệp và những…

1 15 16 17 18 19 40