Profiles thành viên

profile-minho

Thông tin Profile Minho – Thành viên nhóm nhạc SHINee

26/07/2019

Minho tên thật là Choi Min Ho, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1991. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng SHINee. Bài viết chia sẻ thông tin profile Minho – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-Jonghyun

Thông tin Profile Jonghyun – Thành viên nhóm nhạc SHINee

25/07/2019

Jonghyun tên thật là Kim Jong Hyun, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1990. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng SHINee. Bài viết chia sẻ thông tin profile Jonghyun – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-taemin

Thông tin Profile Taemin – Thành viên nhóm nhạc SHINee

25/07/2019

Taemin tên thật là Lee Tae Min, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1993. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng SHINee. Bài viết chia sẻ thông tin profile Taemin – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-key

Thông tin Profile Key – Thành viên nhóm nhạc SHINee

25/07/2019

Key tên thật là Kim Ki Bum, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1991. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng SHINee. Bài viết chia sẻ thông tin profile Key – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-IN

Thông tin Profile I.N – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

18/07/2019

I.N tên thật là Yang Jeongin, sinh ngày 8 tháng 2 năm 2001. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Stray Kids. Bài viết chia sẻ thông tin profile I.N – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-Seungmin

Thông tin Profile Seungmin – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

18/07/2019

Seungmin tên thật là Kim Seungmin, sinh ngày 22 tháng 9 năm 2000. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Stray Kids. Bài viết chia sẻ thông tin profile Seungmin – tiểu sử, sự nghiệp và những điều…

profile-Felix

Thông tin Profile Felix – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

18/07/2019

Felix tên thật là Lee Felix, sinh ngày 15 tháng 9 năm 2000. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Stray Kids. Bài viết chia sẻ thông tin profile Felix – tiểu sử, sự nghiệp và những điều…

profile-Han

Thông tin Profile Han – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

18/07/2019

Han tên thật là Han Jisung, sinh ngày 14 tháng 9 năm 2000. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Stray Kids. Bài viết chia sẻ thông tin profile Han – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-Hyunjin

Thông tin Profile Hyunjin – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

18/07/2019

Hyunjin tên thật là Hwang Hyunjin, sinh ngày 20 tháng 3 năm 2000. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Stray Kids. Bài viết chia sẻ thông tin profile Hyunjin – tiểu sử, sự nghiệp và những…

profile-Changbin

Thông tin Profile Changbin – Thành viên nhóm nhạc Stray Kids

17/07/2019

Changbin tên thật là Seo Changbin, sinh ngày 11 tháng 8 năm 1999. Anh ta là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Stray Kids. Bài viết chia sẻ thông tin profile Changbin – tiểu sử, sự nghiệp và những…

1 16 17 18 19 20 40